loader
Shape Shape

Få mer betalt för bilen.

Sälja eller förmedla bilen - Smidigt.

Allmänna villkor 


Villkor för användande av Cardia AB:s auktionstjänst mot bilhandlare.


1. Allmänt och giltighet

Cardia AB (559146-6320), Wallingatan 18, 111 24 Stockholm (”Cardia”) tillhandahåller en plattformslösning för bilauktion under domännamnet www.cardiaauktion.se samt www.getcardia.se

I plattformen kan privatpersoner och företag med tjänstebilar (”Säljare”) genom att lämna auktionsuppdrag till Cardia sälja motorfordon som uppfyller vissa bestämda kriterier (”bilar”) till av Cardia anslutna bilhandlare (”Köpare”) via ett uppdragsförfarande. För att kunna sälja eller köpa bilar via plattformen måste säljare och köpare vara registrerade och godkänna transaktioner via digitalt Bank-ID (”E-legitimation”) samt i övrigt följa dessa användarvillkor. Privatpersoner och företag registrerade i plattformen kallas nedan som ”Användare”.

Dessa användarvillkor (”Villkor/villkoren”) och de övriga villkor som publiceras i plattformen är tillämpliga vid Användares användning av plattformen och vid köp och försäljning av produkter och tjänster via plattformen.

Genom att registrera sig i plattformen godkänner Användaren dessa Villkor och förbinder sig att följa dem. Det är därför viktigt att Användaren läser igenom villkoren noggrant samt i övrigt tar del av den information som ges i plattformen. Cardia rekommenderar Användare att skriva ut en kopia av dessa Villkor. En Användare måste signera villkoren med e-legitimation vid Användandet av plattformen. Krav på signering med E-legitimation sker även i samband med försäljning av bilar. Om E-legitimation saknas går det inte att använda plattformen, eftersom identifiering med E-legitimation är ett krav. Om frågetecken uppstår är Användare välkomna att kontakta Cardias kundservice via e-post info@cardiaauktion.se med eventuella frågor.

Jag (Användaren) har noga läst igenom användarvillkoren, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som innefattas. Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov.


2. Användare

Köp eller försäljning av bilar kan endast ske efter registrering i plattformen.

Enbart fysiska eller juridiska personer över 18 år kan bli registrerade i plattformen. En fysisk person får endast ha en Användare registrerad i plattformen.

Registrering sker i plattformen och för att aktivera kontot måste du verifiera din e-postadress och ditt mobiltelefonnummer genom att svara på de meddelanden som Cardia skickar till den uppgivna e-postadressen. Efter aktivering av kontot sker inloggning i plattformen med hjälp av inloggningsuppgifter.

Användare har inte rätt att överlåta eller låta annan använda dennes inloggningsuppgifter och ansvarar för alla handlingar som vidtas med användande härav. Vidare har Användaren endast rätt att använda plattformen i eget namn och företagets. Användare ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med registrering är korrekta och fullständiga. Användaren är skyldig att uppdatera sina uppgifter vid behov.


3. Bilar

Bilar får vid försäljningen vara högst 10 år gamla,kört som flest 15,000 mil, och vara svensksålda för att få säljas i plattformen. Vidare accepteras endast bilar som är registrerade som (i) personbil eller (ii) lätt lastbil (upp till 3,5 ton). Bilar som (a) enligt Cardias bedömning har en tvivelaktig historik, såsom men inte begränsat till inlösta försäkringsskadade bilar (exempelvis bilar med så kallad salvage title) och bilar med manipulerad mätarställning. Cardia äger rätt att ensidigt besluta att neka försäljning av sådant bilar via plattformen.


4. Cardiatest och säljperiod

Alla bilar ska efter ha accepterat ett bud på vår auktion genomgå ett diagnostest (”Cardiatest”) som utförs av Cardias testpartners vid var tid angivna platser i plattformen (”Testpartner”).

Cardia hjälper säljaren att boka ett test för den aktuella bilen genom att göra en elektronisk bokning i plattformen.

Säljaren kan kostnadsfritt avboka sitt Cardiatest senast 24 timmar innan tiden för testet. Om Säljaren inte infinner sig hos Testpartnern vid bokad tid eller om säljaren inte avbokar senast 24 timmar innan tiden debiteras testkostnaden på 750 kronor.

Cardiatestet utförs enligt var tid gällande rutiner och riktlinjer som utarbetas av Cardia i samarbete med testpartners och omfattar även fotografering av bilen för publicering enligt förutbestämd fotomall, dokumentation av mjuka värden (spår av pälsdjur, lukt, klädsel, etc.). Bilens utrustning dokumenteras inte vid Cardiatestet, utan säljaren ansvarar själv för att så sker. I samband med Cardiatestets utförande upprättar testpartnern på plats ett protokoll avseende resultatet av testet (”Cardiaprotokoll”).

Cardiaprotokollet utifrån Cardiatestet kommer att visas offentligt i plattformen. Cardiaprotokollet visas enbart om säljaren har godkänt att Cardia får det. Säljaren har således rätt att neka Cardia till att visa Cardiaprotokollet offentligt. Vid ett nekande av Säljaren att offentliggöra Cardiaprotokollet kan dock inte bilen säljas via plattformen.


5. Försäljningspris och köpeskilling

Cardia värderar inte de bilar som säljs via plattformen. Auktionen startar vid 0 kronor.

När en köpare har ett vinnande bud får säljaren möjligheten att acceptera eller neka budet. Om säljaren accepterar budet så bokas ett test för bilen innan försäljningen slutförs därefter slutförs affären på säljarens bestämda plats.  Kontaktuppgifter som skickas innehåller fullständiga uppgifter som telefonnummer, e-postadress samt vilken stad säljaren befinner sig i


6. Försäljningsprocessen och avbrott

Cardia arbetar under hela auktionsprocessen för att både säljare och köpare ska vara nöjda. En viktig del för att åstadkomma detta är att erbjuda köparen en ökad trygghet i form av Cardiatester. En lika viktig pusselbit är att säljaren erbjuds en enkel metod för försäljning och att dennes bil får god exponering. Cardia samarbetar i en del situationer med underleverantörer. Cardia ansvarar inte för dessa underleverantörers fullgörande av sina rättigheter och skyldigheter efter det att försäljningen är slutförd. Med slutförd menas när en Köpare betalat aktuell köpeskilling och erhållit Fordonet.

Säljaren förbinder sig att inte sälja bilen på annat sätt än via plattformen under Säljperioden.


7. Avgifter och betalningsvillkor

Genom att använda plattformen godkänner Användare de avgifter och betalningsvillkor som anges i villkoren. Avgifter utgår med belopp som vid var tid anges i plattformen och villkoren. Samtliga belopp anges inklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

Administrationsavgiften är den avgift som köparen(bilhandlaren) betalar för användandet av plattformen. Administrationsavgiften belastar endast köparen (bilhandlaren) och uppgår mellan 2000 - 4000 kronor. Administrationsavgiften faktureras ut till köparen (bilhandlaren) efter auktionen är slutförd och bilen har bytt ägare till köparen (bilhandlaren) med vinnande bud via plattformen.

Cardia har rätt att när som helst ändra administrationsavgiften, dock inte i förhållande till en auktion som pågår eller har avslutats vid tidpunkten för ändringen. Köparen (bilhandlaren) har inte i något fall rätt att få tillbaka administrationsavgiften.

Säljare har närsomhelst rätt att avbryta en försäljning utan några kostnader. 

Som säljaren är tjänsten kostnadsfri att använda sig av och ni binder er inte till något.  

Cardia är Kostnadsfri och bindningsfri för säljaren av ett fordon. 


8. Köpekontrakt, avlämnande av bilen och köparens ansvar för avsyning

I en försäljning via plattformen är Cardia mellanhand och den som presenterar både köpare och säljare. Cardia äger inte bilen juridiskt vid något tillfälle, avlämnande samt undertecknande av köpekontrakt m.m.

Provkörning, avlämnande samt undertecknande av köpekontrakt m.m. sker på fysisk plats som tillsammans förutbestämts av säljaren och köparen.

Säljaren ansvarar för avlämnande av bilen till köparen. Säljaren är ansvarig för att vara på plats vid avlämnandet.

Köparen ansvarar för avsyning av bilen innan köpet fullbordas. Med avsyning menas att provköra Fordonet och titta igenom Cardiaprotokollet.

Köparen ansvarar för upphämtning av fordonet om säljaren inte befinner sig i samma stad. 


9. Säljarens ansvar

Endast bilens verkliga ägare har rätt att använda plattformen. Bilens ägare, dvs. säljaren, har inte rätt att överlåta ansvaret för försäljningen. Samtliga bilar som saluförs i plattformen saluförs i det skick som framgår av Cardiaprotokollet. Säljaren ansvarar för att Fordonet och eventuell tillhörande utrustning är Säljarens egendom, att de är fria från belastningar, att fordonsskatt är betald samt att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångseller säkerhetsåtgärd.

Bilar som får säljas genom Cardia auktion är bilar som uppfyller minst följande villkor:

Bilen får max vara 10 år gammal.

Bilen får max kört 15 000 mil.

Svensk sålda bilar.

Överlämna lösenoffert om bilen innehar kreditmarkering (billån).

Säljaren ansvarar för att utföra ett kostnadsfritt Cardiatestet hos en av våra testpartners, se
punkt 4 ovan.

Säljaren ansvarar för att överlämna bilen i det skick som utgavs i testprotokollet.


10. Köparens ansvar

Det är Köparens ansvar att:

  • Provköra och undersöka bilen.
  • Läsa igenom Cardiaprotokollet för bättre fordonskännedom.
  • Godkänna villkoren för köp av bilen via plattformen.
  • Köparen får dock avbryta ett inköp om bilens skick inte matchar Cardiaprotokollet.


11. Friskrivningar och ansvar

Cardia ansvarar inte för att plattformen alltid fungerar. plattformen kan exempelvis vid enstaka tillfällen stängas av för underhåll, service och/eller av annan anledning vara ur funktion. Användningen av plattformen sker på eget ansvar och på egen risk. Cardia ansvarar således inte för avbrott, försening i överföring, fel på Internet- eller telekommunikationer, stöld eller förstöring av, eller obehörig anslutning till, eller ändring av, Användares kommunikation. Cardia ansvarar inte heller för andra tekniska fel eller problem som kan uppstå; exempelvis i något telekommunikationsnät, datasystem, server eller hos Användare. Vidare ansvarar inte Cardia för tryckfel i plattformen eller för förvanskning och/eller förlust av Användares information i plattformen.

Vid planerade driftstopp under kontorstid kommer användare informeras om detta minst 2 dagar i förväg genom avisering i plattformen.

Cardia har inget ansvar för de bilar som saluförs i plattformen. Cardia ansvarar inte för bilens annonsering även fast fordonet har genomgått vårt Cardiatest, Cardia ansvarar inte för att objektsbeskrivningen av ett Fordon är korrekt och att Säljarens användning av plattformen inte strider mot tillämplig lagstiftning eller god sed.

Cardia ansvarar inte heller för produkter och tjänster som levereras av testpartners. Användares eventuella reklamationer och andra krav ska alltid riktas direkt mot Cardia.

Cardia åtar sig att granska den information som Användare publicerar på bilens annons, dvs. objektbeskrivningen. Cardia förbehåller sig dock rätten att granska införd information och att härvid fritt när som helst avlägsna information i plattformen, samt att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra vidare spridning av information, som enligt Cardias åsikt är olämplig eller kan anses stå i strid med Villkoren, tillämplig lagstiftning eller god sed. Cardia förbehåller sig även rätten att röja information i plattformen för att följa tillämplig lagstiftning eller beslut från myndighet.

Cardia är alltid befriade från ansvar gentemot Användare om Cardia förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet utanför Cardias kontroll eller förmåga som Cardia inte skäligen kunnat förväntas förutse vid avtalets ingående, och vars följder Cardia inte heller skäligen skulle kunna ha undvikit eller övervunnit eller om Cardia förhindras fullgöra sina skyldigheter på grund av omständighet som är hänförlig till tredje man eller på grund av naturkatastrof, blixtnedslag, elavbrott, arbetskonflikt, krig eller annan orolighet, eldsvåda, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller myndighetsbestämmelse, fel i extern teleförbindelse eller liknande omständigheter.


12. Personuppgifter och cookies

Personuppgifter är bl. a. kontaktuppgifter och information som innehåller uppgifter om Användares identitet. För att kunna registrera sig i plattformen krävs att Användares personuppgifter lämnas ut till Cardia som kommer att samla in, lagra och i övrigt behandla dessa personuppgifter, inkluderande men inte begränsat till personnummer, enligt vad som beskrivs i dessa Villkor och i plattformen. Uppgifterna är nödvändiga och behandlas för att Cardia och dess samarbetspartners ska kunna tillhandahålla tjänster via plattformen och i övrigt kunna fullgöra sina åtaganden mot Användare och utöva sina rättigheter. Cardia kommer även automatiskt att inhämta vissa andra uppgifter om Användare som uppgifter om användning av och inloggning på plattformen, konsumtionsmönster och IP-adresser. Vidare kan information inhämtas genom användandet av s.k. cookies, i enlighet med nedan. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för erbjudanden och marknadsföring av generell och riktad karaktär, i syfte att analysera och utveckla plattformen och de produkter och tjänster som tillhandahålls av Cardia eller av Cardias samarbetspartners samt för statistiska ändamål.

Användare lämnar sitt uttryckliga samtycke till att personuppgifterna behandlas av Cardia enligt ovan och att Cardia kan överföra personuppgifterna till annan Användare som är part i Användares försäljningstransaktion, t.ex. potentiella Köpare.

Användare ansvarar för att av Användare i plattformen uppgivna personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, att kräva rättelse av felaktiga uppgifter samt att återkalla samtycke till behandling för direkt marknadsföring, inbegripet att ta del av erbjudanden, genom att kontakta Cardias kundservice. Vad som nu sagts gäller även sådan personuppgiftsbehandling som utförs av Cardias samarbetspartners.

Cookies förekommer på vissa ställen i plattformen. Cookies är små textfiler som lagras temporärt i datorns minne eller lagras på hårddisken när plattformen används. Cookies används bl.a. för att göra plattformen lättare att använda för Användare. Cookies hjälper till att minska bearbetningstiden för vissa plattformen eftersom datorn har lagrat information från tidigare besök för framtida besök. En Användare kan själv välja att tillåta eller stoppa cookies. Normalt accepterar webbläsare cookies automatiskt, men de kan stoppas genom att man förändrar inställningarna. Om en Användare väljer att inte acceptera cookies, kan plattformen sluta att fungera på avsett sätt.

Ytterligare information om Cardias användning av cookies och hantering av personuppgifter finns i Cardias integritetspolicy som finns tillgänglig att läsa i plattformen.


13. Förändringar i villkoren

Eventuella förändringar i dessa Villkor meddelas via plattformen till användarna. Cardia genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till Användarna.

Om en Användare inte godtar en ändring har Användaren rätt att, fram till dess att ändringen börjar gälla, skriftligen säga upp sitt konto i plattformen till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Har Användare inte nyttjat sin rätt att säga upp kontot är ändringen bindande för Användaren.

Oaktat vad som anges ovan äger Cardia alltid rätt att utan föregående avisering ändra bestämmelse i dessa Villkor om detta föranleds av ändringar i svensk eller i förekommande fall utländsk rätt.